Algemene verkoop- en prestatievoorwaarden

1. Offerten: al onze offerten en prijsopgaven geschieden zonder verbintenis en blijven gedurende de 30 dagen geldig.

2. Leveringstermijnen: leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en kunnen nooit tegen ons aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens late verzending/levering. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen reden tot weigering van de bestelde goederen. Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke staking, lock-out, oproer, gebrek aan grondstoffen en/of vervoermogelijkheden ontslaan ons van iedere verantwoordelijkheid.

3. Leveringen: leveringen op het werk -en of werven geschieden enkel op goed bereidbare banen. Alle schade veroorzaakt bij het lossen of plaatsen der goederen of bij het oprijden van werven door onze voertuigen, vallen ten laste van de klant, alsook de beschadigingen aan de eigendom van de klant of aan die van derden. Bij afhaling van materialen gebeurt dit op risico van de klant.

4. Klachten: klachten of bezwaren dienen ons binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen komen. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel worden aanvaard wanneer controle bij het lossen zelf gedaan wordt. Bij afhaling van goederen dient het nazicht door de voerder/afhaler gedaan te worden voor het verlaten van ons bedrijf/laadruimte. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde/afgehaalde goederen te verdagen.

5. Teruggave van goederen: in principe nemen wij nooit geleverde goederen terug. Wanneer wij uitzonderlijk en in bepaalde gevallen in de terugname toestemmen, geschiedt dit alleen voor ongebruikte, fris gebleven materialen. Deze terugname zal slechts gedaan worden tegen 80% van de waarde. De kosten van terugname worden aange­ rekend.

6. Verpakkingen: verpakkingen die aangerekend worden in consignatie worden slechts terugbetaald indien ze in goede staat in ons magazijn worden teruggebracht door de zorgen van de klant binnen de 3 maand na leveringdatum.

7. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

9. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

10. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

11. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand

12 . Onze facturen zijn contant betaalbaar te Eke binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum.

13. Facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest van 1,5 % per maand, te berekenen vanaf de factuurdatum. Het intrestbeding is toepasselijk zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch aanmaning.

14. Behoudens het bepaalde in art. 11 komen beide partijen bovendien uitdrukkelijk overeen dat, in geval van wanbetaling binnen de 5 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning, het nog verschuldigd saldo ten titel van onverminderbaar schadebeding van rechtswege verhoogd wordt met 20% op het nog verschuldigd saldo met een minimum van 125 Euro.

15. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, die in strijd zouden zijn met onderhavige verkoop en leveringsvoorwaarden, binden onze firma niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. Het feit dat wij ze niet verwerpen kan in geen geval beschouwd worden als een stilzwijgende aanvaarding ervan.

16. Alle betwistingen zullen uitsluitend berecht worden door de Rechtbank van Koophandel te Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en/of het Vredegerecht 2• kanton te Gent.

17. Maatwerk/speciale kleuren: worden enkel uitgevoerd na schriftelijke opdracht, en dienen afgehaald uiterlijk binnen de 14 dagen na verwittiging. Deze niet afgehaalde goederen worden gefactureerd aan de vooropgestelde prijs.

18. Huidige verkoop -en leveringvoorwaarden zijn zowel toepasselijk op handelaars als niet handelaars.